รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม

การแปลบรรณานุกรมภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 

โดยเริ่มใช้ใน วารสาร ฺBU Academic Review ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป