ส่งบทความออนไลน์
   
    ประเภทบทความ
   
    วารสาร
   
    ชื่อบทความภาษาไทย กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ.*
   
    ชื่อบทความภาษาอังกฤษ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ.*
   
    ข้อมูลผู้ส่งบทความ
   
    ชื่อผู้ส่งบทความ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ.*
   
    อีเมล์ผู้ส่งบทความ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ.*
      
    ที่อยู่ที่สามารถติดต่อสะดวก
      
    เบอร์โทรศัพท์
      
    เบอร์โทรศัพท์มือถือ
   
    ข้อมูลผู้เขียน
    *บุคคลภายนอกไม่ต้องระบุรหัสบุคลากร
ผู้เขียน
ชื่อผู้เขียน
คณะ/หน่วยงาน
รหัสบุคลากร
ประเภทผู้เขียน

  เพิ่มผู้เขียน    ลบผู้เขียน กรุณากรอกข้อมูลผู้เขียนให้ครบถ้วน
 
    แนบไฟล์
    *ประเภทไฟล์ doc, docx และ ขนาดไม่เกิน 10 Mb.
    แนบไฟล์บทความ กรุณาแนบไฟล์.
   
    ข้อตกลง
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่นำส่งไปเพื่อพิจารณา
ลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้

** ในกรณีที่บทความนั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือพาดพิงกับหน่วยงานหรือองค์กรใด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์นั้น

  ยินยอมรับเงื่อนไข
  ไม่ยินยอมรับเงื่อนไข