1. กำหนดการตีพิมพ์
 2.             วารสาร BU Academic Review มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ แบ่งเป็น
              ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน   และ
              ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

 3. เนื้อหาของบทความ (ประเภทผลงานตีพิมพ์)
 4.             รับตีพิมพ์บทความภาษาไทยและภาอังกฤษที่มาจากผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 5. รูปแบบของบทความ
 6.             บทความที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต้องมีรูปแบบตามเกณฑ์การเตรียมต้นฉบับบทความของวารสาร

 7. กระบวนการพิจารณา
 8.             บทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ จะได้รับการประเมินโดยกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-blind peer review) ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการจัดพิมพ์ขั้นต่อไป

 9. จรรยาบรรณการตีพิมพ์
 10.             บทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนและไม่ส่งซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น รวมทั้งผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น