ระเบียบการชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวารสาร

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              วารสาร สำหรับผู้สนใจส่งบทความวิจัยลงในวารสาร BU Academic Review จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวารสารในอัตรา 2,000 บาทต่อ 1 บทความ ทั้งนี้ สำหรับผู้ส่งบทความตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

         ขั้นตอนการชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวารสาร           

  1. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 117-3-094861
  2. แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน(ใบ Pay-in) มาพร้อมกับการส่งบทความออนไลน์

หมายเหต
  1. ในกรณีบทความนั้นได้ผ่านกระบวนการดำเนินการ Peer Review จากกองบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว และไม่ผ่านการประเมินหรือเสนอให้ปฏิเสธการตีพิมพ์เผยแพร่ ทางกองบรรณาธิการวารสาร BU Academic Review ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับท่าน
  2. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามก่อนส่งบทความ หากมีการยกเลิกการส่งบทความ ทางกองบรรณาธิการวารสาร BU Academic Review ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับท่าน