วารสาร BU Academic Review เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ หรือในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้

  • มานุษยวิทยา                                                                        
  • นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ
  • ประวัติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • สังคมวิทยา

       วารสารเปิดรับบทความจากผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยบทความต้องนำเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ หรือทดสอบทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว ซึ่งได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอกรอบแนวคิด หรือระเบียบวิธีวิจัยและ วิธีการทดสอบ ที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบต่อแวดวงวิชาการและสังคม