เจ้าของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   
บรรณาธิการบริหาร
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย 
   
รองบรรณาธิการบริหาร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย  
   
กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ประคอง ตันเสถียร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ สตะเวทิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ศกุนตะลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี มหา่วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร โกมลเสวิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Professor Aurilla Arntzen Bechina, Ph.D. Buskerud University College, Norway
Professor Daniel A. Berkowitz, Ph.D. The University of Iowa
Professor John Schermerhorn, Ph.D. Ohio University
Professor Sang M. Lee, Ph.D. University of Nebraska-Lincoln
Professor Thomas J. Knutson, Ph.D. California State University, Sacramento
Assocciate Professor Vincent Ribiere, Ph.D. Bangkok University
 
บรรณาธิการฝ่ายจัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร โกมลเสวิน 
   
กองบรรณาธิการฝ่ายจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี สวัสดิสรรพ์  
อาจารย์ปวีณา กุลประสูตร  
อาจารย์รมณีย์ ยิ่งยง  
อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา  
   
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา  
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ  

กำหนดออกวารสาร
          ปีละ 2 ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

วัตถุประสงค์
          เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สถานที่
          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
          9/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
          โทร. 0 2902 0299 ต่อ 2404 โทรสาร 0 2516 6122
          www.bu.ac.th

พิมพ์ที่
          สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ