ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 3
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2350 3500 ต่อ 1607, 1774, 1775
อ.อารีรัตน์ สุจิรปัญญา Email : areerat.su@bu.ac.th
อ.รมณีย์ ยิ่งยง Email : rommanee.y@bu.ac.th